Zhytomyr insulating materials plant (TM IZOVAT, Ukraine)